Handlingar inför extra bolagsstämma 1 december 2017

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför extra stämma 1 december 2017. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor.

Handlingar finns att ladda ner här:

Kallelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Redogörelse från styrelsen avs. väsentliga händelser
- Underbilaga A, pressmeddelanden
- Underbilaga B, delårsrapport Q3 2017
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse