Val­beredning

Valberedningens uppgift är att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2019 samt att föreslå arvode till styrelsens medlemmar. Valberedningen består av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september 2018 (baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB).