Bolags­ordning

BOLAGSORDNING FOR UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) Org.nr 556337-3835

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Unlimited Travel Group UTG AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang samt anordna event och möten och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
En eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag ska utses. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls andra räkenskapsaret efter valet av revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstamma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstamma
Årsstamma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.  Val av ordföranden för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlangd.

3.  Godkännande av dagordning.

4.  Val av en eller två justeringsman.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i forekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.  Beslut

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

(b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrakningen,

(c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.  Faststallande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9.  Fastställande av antal och val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Rätt att delta vid bolagsstamma
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet bitraden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen antogs 2020-12-02