Bolags­ordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Unlimited Travel Group UTG AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.100.000 kronor och högst 8.400.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2.100.000 och högst 8.400.000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

En eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordföranden för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
  2. (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *

Bolagsordningen antogs 2014-12-15