UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG (publ) ("Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 29 januari 2021 (Finansinspektionens diarienummer 20-29925) (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 19 februari 2021 offentliggjorde sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida
 
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes samt regist­rerades av Finansinspektionen den 24 februari 2021. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.unlimitedtravelgroup.se/investor-relations/eu-tillvaxtprospekt)  och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
 
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har, i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 26 februari 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller via e-post till info@eminova.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm