Unlimited Travel Group UTG AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (”Unlimited Travel Group”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 9 september och avslutas den 25 september 2020 .

Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.unlimitedtravelgroup.se/investor-relations/memorandum) och Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 september 2020 erhålls tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 7,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 7 september 2020

Teckningstid: 9 – 25 september 2020

Handel med teckningsrätter: 9 – 23 september 2020

Handel med BTA: 9 september 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om ca 65 procent av högsta emissionsbelopp (ca 10,2 Mkr).

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm