Rättelse: Unlimited Travel Group UTG AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Unlimited Travel Group UTG AB utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades igår den 8 september 2020 kl. 18:15: "Unlimited Travel Group UTG AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen". Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (”Unlimited Travel Group”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 9 september och avslutas den 25 september 2020 .

Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.unlimitedtravelgroup.se/investor-relations/memorandum) och Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 september 2020 erhålls tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 7,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 7 september 2020

Teckningstid: 9 – 25 september 2020

Handel med teckningsrätter: 9 – 23 september 2020

Handel med BTA: 9 september 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om ca 65 procent av högsta emissionsbelopp (ca 10,2 Mkr).

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm