Delårsrapport Q3 2015

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – SEPTEMBER 2015

Juli – september 2015

 • Omsättningen uppgick till 118,5 mkr (128,9 mkr juli – september 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,1 (16,9) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 7,6 (9,4) mkr, med en marginal på 6,4 (7,3) procent. En reservering av en osäker fordran på 2,1 mkr påverkade kvartalets resultat negativt
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkade EBITA med -0,3 mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,24 (1,48) kr
 • Bokningsläget för 2015 uppgick till 467,0 mkr per 30 september vilket var 31 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Nya verksamheter; Specialresor, UTG Reseproduktion samt Go Active Travel, påverkar bokningsläget positivt med 57,0 mkr. Vid samma tidpunkt föregående år påverkades bokningsläget för kvartal tre 2014 positivt av en enskild större bokning på 30 mkr

Januari – september 2015

 • Omsättningen uppgick till 307,4 mkr (284,9 mkr januari – september 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,6 (17,0) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 4,9 (6,5) mkr, med en marginal på 1,6 (2,3) procent. En reservering av en osäker fordran på 2,1 mkr påverkade periodens resultat negativt
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkade EBITA med -1,3 mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,84 (1,10) kr

Viktiga händelser

 • En engångsreservering påverkade EBITA negativt med -2,1 mkr. Det rör sig om en fordran på en samarbetspartner till PolarQuest som bedöms som osäker.
 • Martin Westin tillträdde tjänsten som VD för Birdie Golf Tours den 19 oktober.
 • Västindienspecialisten lanserade ny hemsida den 30 september.
 • Paul Rönnberg, Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2015.

Ur VDs kommentar

”Koncernens omsättning minskade med 8 procent under tredje kvartalet, främst beroende på att en enskild större grupp påverkade föregående års siffra positivt med ca 30 mkr. EBITA minskade från 9,4 mkr föregående år till 7,6 mkr i år. En reservering av en osäker fordran på 2,1 mkr påverkade kvartalets resultat negativt. Kostnader för de nystartade verksamheterna Go Active Travel och UTG Reseproduktion påverkade med -0,3 mkr. Även satsningar på personal och lokaler med sikte på ökad försäljning påverkar EBITA negativt på kort sikt.

Under årets sista månader kommer UTG Reseproduktion, Världens Resor och WI-Resor gå över till ett molnbaserat affärssystem. Vi kommer med dessa systemlösningar lägga mindre tid på repetitivt manuellt arbete och istället öka insatserna vad gäller att producera och sälja resor. På sikt kommer ökad försäljning inte kräva ökade resurser i samma utsträckning som idag och därmed ge förbättrad skalekonomi.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q3 2015