Bokslutskommuniké 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – DECEMBER 2014

 

Oktober – december 2014

 • Omsättningen uppgick till 141,4 mkr (127,1 mkr oktober – december 2013 proforma ¹)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,2 (22,2) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 9,8 (12,2) mkr, med en marginal på 6,9 (9,6) procent
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,61 (1,86) kr
 • Bokningsläget för 2015, uppgick till 139,7 mkr per 31 december vilket var 43 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Vid samma tidpunkt föregående år påverkades bokningsläget för kvartal tre 2014 positivt av en enskild större bokning.

 

Januari – december 2014

 • Omsättningen uppgick till 426,3 mkr (367,0 mkr januari – december 2013 proforma¹)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (19,0) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 16,3 (13,5) mkr, med en marginal på 3,8 (3,7) procent
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 2,71 (2,14) kr

 

Viktiga händelser

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,20 kr per aktie inom ramen för fastslagen utdelningspolicy
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 0,50 kr per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning.
 • Under det fjärde kvartalet startades en ny verksamhet inom gruppen, UTG Reseproduktion. Bolaget ska agera som en grossist i resebranschen genom att erbjuda skräddarsydda reseproduktioner till andra researrangörer, resebyråer, företag och föreningar. 

 

Ur VDs kommentar

”Omsättningen ökade under det fjärde kvartalet 2014 men bruttomarginalen sjönk jämfört med 2013. Den kraftiga och snabba dollarförstärkningen påverkade negativt, även om större delen av koncernens valutaexponering är säkrad.

2014 är det hittills bästa räkenskapsåret i Unlimited Travel Groups historia, både vad gäller EBITA-resultatet på 16,3 mkr och justerat resultat per aktie på 2,71 kronor. Dessutom har vi, även med utdelningar till aktieägare på knappt 9 mkr under 2014, åstadkommit ett högt kassaflöde under året. Det förstärker vår redan solida balansräkning och ger oss möjligheter att investera i fortsatt tillväxt.”

 

¹ Jämförelsesiffror för resultatposter redovisas proforma, se vidare förklaring på sidan 4.

 

Bokslutskommuniké 2014