Bokslutskommuniké 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – DECEMBER 2013

 

 

Oktober – december 2013

 • Omsättningen uppgick till 151,4 mkr (128,0 mkr oktober – december 2012)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,0 (20,0) %
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 13,1 (5,6) mkr, med en marginal på 8,7 (4,4) %
 • Nettoresultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,00 (0,59) kr
 • Bokningsingången minskade med 13 % jämfört med samma period föregående år
 • Bokningsläget för 2014 uppgår till 182,9 mkr per 31 december, en ökning med 32 mkr jämfört med samma siffra föregående år.

 

Januari – december 2013

 • Omsättningen uppgick till 430,4 mkr (452,0 mkr januari – december 2012)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,6 (16,8) %
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 14,9 (5,1) mkr, med en marginal på 3,5 (1,1) %
 • Nettoresultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,35 (0,37) kr
 • Bokningsingången minskade med 1 % jämfört med samma period föregående år

 

Viktiga händelser

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0) kr per aktie samt reviderad utdelningspolicy. Se vidare på sida 7.
 • PolarQuest har förlängt kontraktet för fartyget M/S Stockholm till och med 2018
 • Årsstämma 2014 hålls kl 15.00 den 28 april i lokal Ljusgården, Berns Hotell i Stockholm. Fullständig kallelse och underlag till förslag publiceras senast den 28 mars. Årsredovisningen för 2013 publiceras senast den 11 april på www.unlimitedtravelgroup.se.

 

Ur VDs kommentar

”Sista kvartalet utgjorde som väntat en stark avslutning på året. Det gör att vi noterar gruppens hittills bästa enskilda kvartal med ett EBITA, rörelseresultat före goodwillavskrivningar, på 13,1 mkr. För 2013 som helhet uppgår EBITA till 14,9 mkr och resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar till 2,35 kronor. Den senare siffran är den högsta i företagets historia mätt under en tolvmånadersperiod.

Med sunda verksamheter har vi nu ett tydligt gemensamt mål inför 2014; ökad försäljning. Vi går förvisso in i året med ett bokningsläge som är 32 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år men vi vill ändå öka takten på bokningsingången.”              

Bokslutskommuniké 2013