UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL), ”Unlimited” OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i UNLIMITED ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 10,2 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 26 augusti samt för vilken teckningsperioden avslutades den 25 september (”Företrädesemissionen”), blev övertecknad. I Företrädesemissionen tecknades aktier motsvarande 96 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill anmäldes teckningar om aktie motsvarande 61 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 157 %. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen därmed ca 10,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I Unlimited Travel Group UTG AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.

Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 1 350 251 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 9 september – 25 september 2020. Teckningskursen uppgick till 7,60 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 157 %, varav ca 96 % med stöd av teckningsrätter och ca 61 % utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 10,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 0,5 MSEK. Emissionsgarantier från utomstående parter hade inte upphandlats inför Företrädesemissionen.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 26 augusti 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 30 september 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 350 251 SEK, från 4 500 839 SEK till 5 851 090 SEK och antalet aktier kommer att öka med 1 350 251 aktier, från 4 5000 839 aktier till 5 851 090 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 23 %.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North SME pågår under kortnamnet ”UTG BTA” (ISIN-kod: SE0014829321) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket kommer att kommuniceras i separat pressmeddelande.

Kommentar från VD
Det är mycket glädjande med ett så tydligt, positivt gensvar från såväl nuvarande aktieägare som från externa intressenter. Det visar att även marknaden har ett stort förtroende för Unlimited och vad vi står för, säger Jens P Stenseth, vd.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det memorandum som offentliggjordes den 8 september 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.