UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) SÄKRAR FORTSATT EXTERN FINANSIERING ÅRET UT

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) har säkrat en utökad finansiering hos Danske Bank ut 2021.

När Covid19-pandemin drabbade oss Q1 2020 utökade vi snabbt vår checkräkningskredit i april 2020 med 15 mkr året ut. När pandemin blev än mer långvarig förlängdes krediten fram till sista juni 2021.

Under tiden har vi dessutom genomfört två företrädesemissioner om totalt ca 45 mkr. Noterbart är att båda emissionerna övertecknades kraftigt.

Vi har hela tiden haft en löpande diskussion med vår bank om olika finansieringslösningar, och nu har vi kommit överens om en förlängning av den utökade checkräkningskrediten med 5 mkr till sista december 2021.

- I takt med att Covid19-pandemins negativa effekter avtar och fler blir vaccinerade ser vi en ökande efterfrågan av resor och möten och har därför bedömt vårt potentiella behov till totalt 20 mkr mot tidigare 30 mkr, säger Jens P Stenseth, VD i Unlimited. Även framgent ämnar vi ha en löpande diskussion med vår bank om olika finansieringslösningar.
 
För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79