UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 35,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 18 december 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 29 januari 2021 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. EU-tillväxtprospektet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (https://www.unlimitedtravelgroup.se/investor-relations/eu-tillvaxtprospekt) och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). I närtid kommer EU-tillväxtprospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).
 
Företrädesemissionen i sammandrag
Emissionen omfattar högst 5 851 090 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 29 januari 2021. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 35,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1 MSEK.
 
Tidsplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod 2–26 februari 2021
Handel med teckningsrätter (”TR”) 2–24 februari 2021
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) 2 februari 2021–omkring slutet av mars 2021
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring den 2 mars 2021

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.