Shutterstock 284011172

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) genomför företrädesemission om högst 10,2 MSEK

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) eller "Unlimited") har idag den 26 augusti 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2020, beslutat om en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje tiotal per avstämningsdagen den 7 september 2020 innehavda aktier ges rätt att under perioden 9 – 25 september 2020 teckna tre nya aktier till kursen 7,60 kr per aktie

Inför verksamhetsåret 2020 pekade bokningsläget på ytterligare ett rekordår för Unlimited, men Covid 19-pandemin har slagit hårt mot hela reseindustrin.

Styrelse och Bolagets större aktieägare är av uppfattningen att Unlimited:s rese- och upplevelserelaterade produkter återigen kommer att efterfrågas när reserestriktionerna lättar runt om i världen. Den rådande krisen kan också ge upphov till intressanta förvärvsmöjligheter.

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognostiserade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Emissionen kommer till betydande del att omfattas av teckningsförbindelser från större aktieägare. Fullständig information om emissionen kommer att presenteras i ett memorandum, vilket offentliggörs senast dagen före teckningsperiodens inledning.

Erbjudandet och tidplan i sammandrag

  • Teckningsperiod: 9 – 25 september 2020.
  • Teckningskurs: 7,60 SEK per aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 1 350 251 nya aktier, motsvarande cirka 10,2 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 7 september 2020 är registrerade som aktieägare i Unlimited äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 september 2020.
  • Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 september 2020.
  • Antal aktier innan nyemission: 4 500 839 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 9 – 23 september 2020
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 9 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under oktober 2020.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 1 350 251 st, vilket motsvarar en utspädning om 30 procent av kapital och röster för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till Unlimited i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm