UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CA 35,1 MSEK

Styrelsen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 december 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 2 februari till och med 19 februari 2021, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teckningskursen uppgår till 6 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 35,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv

Under september 2020 genomfördes en företrädesemission i UTG AB i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital för att kompensera för den intäktsreduktion som resebranschen drabbats av sedan utbrottet av Covid 19-pandemin. Styrelsen uttalade då uppfattningen att UTG:s rese- och upplevelserelaterade produkter kommer att efterfrågas i en än högre omfattning när reserestriktionerna lättar runt om i världen. Vidare lade styrelsen fram bedömningen att den rådande krisen kan ge upphov till intressanta möjligheter för konsolidering inom reseindustrin.

Sedan hösten har coronaläget förvärrats, och detta läge kan rimligtvis förväntas bestå till dess vacciner och andra åtgärder medför att resandet åter når mer normala nivåer. Styrelsen bedömer att en ytterligare förstärkning av rörelsekapitalet bör ske för att bibehålla bolagets finansiella styrka och uthållighet över en längre period än vad som kunnat antas tidigare under året. Utan att styrelsen ännu fattat några beslut skall samtidigt framhållas att möjligheter till förvärv och andra konsolideringsmöjligheter idag framstår med ökad tydlighet.

UTG har under många år uppvisat såväl omsättningsökning som god lönsamhet och inför verksamhetsåret 2020, då Covid19-pandemin ännu inte brutit ut, pekade bokningsläget på ytterligare ett rekordår för UTG. Styrelsen är av uppfattningen att Bolaget har god kännedom om dess marknader, och att utbudet tilltalar den växande grupp av välinformerade kunder som efterfrågar miljötillvända reseprodukter. Vidare är det styrelsens bedömning att Bolagets koncept kommer att fortsätta ange branschens inriktning under lång tid efter det att omständigheterna åter börjar normaliseras.

Föreliggande nyemission genomförs således i syfte att dels tillföra förstärkt rörelsekapital för Bolagets aktuella verksamhet till dess Covid19-pandemin med medföljande reserestriktioner är över, dels för att tillföra finansiella resurser för att under samma period kunna genomföra de strategiska förvärv och möjligheter till andra expansionsåtgärder som kan uppkomma.

Emissionen kommer till mer än 50% att omfattas av teckningsförbindelser från ett mindre antal aktieägare. Fullständig information om emissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket offentliggörs senast dagen före teckningsperiodens inledning.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 5 851 090 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 29 januari 2021. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 5 851 090 SEK, från 5 851 090 SEK till 11 702 180 SEK, genom nyemission av högst 5 851 090 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 SEK. De nyemitterade aktierna kommer då att utgöra ca 50 % av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till Bolagets anställda och i tredje hand till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 27 januari 2021
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 28 januari 2021
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 29 januari 2021
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 28 januari 2021
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 2-19 februari 2021
Handel med teckningsrätter (TR) 2-17 februari 2021
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 2 februari 2021-omkring mitten av mars 2021
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 23 februari 2021

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till Unlimited i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm