Shutterstock 1289761519

UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) FÖRLÄNGER TECKNINGSPERIODEN I DEN FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Bolaget") beslutade och offentliggjorde den 18 december 2020 att genomföra en företrädesemission om ca 35,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen med en vecka. Teckningsperioden kommer således att pågå under perioden 2–26 februari 2021.

Med anledning av kommande bokslutskommuniké för 2020, som kommer att offentliggöras enligt tidigare avisering den 19 februari 2021, ska Bolaget upprätta ett tilläggsprospekt till det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds. Tilläggsprospektet föranleder en förlängd teckningsperiod varför styrelsen i Bolaget har beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 26 februari 2021 (tidigare från och med den 2 februari 2021 till och med den 19 februari 2021).

Prospekt
Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett EU-tillväxtprospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Ett tillägg till det nyss nämnda EU-tillväxtprospektet kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter dess godkännande från Finansinspektionen.

Uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 27 januari 2021
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 28 januari 2021
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 29 januari 2021
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 28 januari 2021
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 2-26 februari 2021
Handel med teckningsrätter (TR) 2-24 februari 2021
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 2 februari 2021-omkring slutet av mars 2021
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 2 mars 2021

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.