Unlimited Travel Group kallar till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org. nr. 556337-3835, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014 kl 15.00, Tegnérgatan 8.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:

–                   Senast den 9 december 2014 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman.

–                   Senast den 9 december 2014 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolags­stämman. Anmälan sker per e-post till mh@unlimitedtravelgroup.se. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Fullständig kallelse bifogas: 

Kallelse till extra bolagsstämma