UNLIMITED TRAVEL GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION – TECKNADES TILL CA 170 %

Styrelsen i Unlimited Travel Group AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 35,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 18 december 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 26 februari 2021 (”Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. 

Kommentar från Jens P. Stenseth, VD
”Det stora förtroende som visats oss skall vi förvalta på bästa sätt”, säger Jens P. Stenseth.
 
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 5 851 090 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 2–26 februari 2021. Teckningskursen uppgick till 6,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 170 %, varav ca 96,6 % med stöd av teckningsrätter och ca 73,4 % utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 35,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 1 MSEK.
 
Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 4 mars 2021. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
 
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 851 090 SEK, från 5 851 090 SEK till 11 702 180 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 851 090 aktier, från 5 851 090 aktier till 11 702 180 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till 50,0 %.
 
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ”UTG BTA” (ISIN-kod: SE0015504055) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 14, 2021.
 
Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 29 januari 2021.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I UNLIMITED TRAVEL GROUP AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.