Kommuniké från extra bolagsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Extra bolagsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("UTG" eller "Bolaget") hölls idag den 2 december 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändringar i bolagsordning

Bolagsordningens § 1 ändras att spegla en mindre terminologisk förändring i lag om företagsnamn "Bolagets företagsnamn är Unlimited Travel Group UTG AB (publ)." 

Verksamhetsbeskrivningen (bolagsordningens § 3) ändras till: "Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang samt anordna event och möten och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands."

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor till lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 100 000 och högst 8 400 000 till lägst 5 800 000 och högst 23 200 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000."

Bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma justeras för att omfatta anmälan om biträden i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse: "För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll uppdateras. Bolagsordningens § 12 får därmed följande lydelse: "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Bolagsordningen finns i sin helhet på bolagets hemsida https://www.unlimitedtravelgroup.se/om-unlimited-travel-group/bolagsordning

Bemyndigande avseende nyemissioner

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm