Kommuniké från årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2024

Årsstämman 2024 i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Unlimited Travel Group" eller "Bolaget") hölls idag den 23 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Unlimited Travel Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att utdelning skall lämnas till aktieägarna på 35 öre per aktie. Den 27 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen kommer sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 maj.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 800 000 kronor och fördelas enligt följande: 300 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Clemens, Anna Elam och Liselotte Kronstam som styrelseledamöter och att välja in Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte till nya styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Christian Clemens som styrelseordförande. Regina Sipos, Björne Sandström och Frida Lönnqvist har avböjt omval.

Vidare beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Finnhammars Revisionsbyrå AB har anmält auktoriserade revisorn Jonas Forsberg som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning enligt punkt 10 i kallelsen och införa en ny paragraf för möjliggörande av digital bolagsstämma.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag.
 
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm