Kommuniké från årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Årsstämman 2023 i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Unlimited Travel Group" eller "Bolaget") hölls idag den 25 maj 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Unlimited Travel Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades även, i enlighet med valberednings förslag, att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutade ersättningar är oförändrade från föregående år.

Vidare beslutades det att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades, i enlighet med valberednings förslag, att omvälja Christian Clemens, Anna Elam, Björne Sandström, Liselotte Kronstam, Frida Lönnqvist och Regina Sipos som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Christian Clemens som styrelseordförande.

Det noterades att årsstämman 2022 valde det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag till Bolagets revisor fram till 2024 med den auktoriserade revisorn Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm