Kommuniké från årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Årsstämman 2022 i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Unlimited Travel Group" eller "Bolaget") hölls idag den 24 maj 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Unlimited Travel Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades även, i enlighet med valberednings förslag, att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades det att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades, i enlighet med valberednings förslag, att omvälja Anna Elam, Björne Sandström, Frida Lönnqvist och Regina Sipos som styrelseledamöter. Det beslutades att välja Liselotte (Lotta) Kronstam och Jan Christian Clemens som styrelseledamot. Beslutade vidare att välja Jan Christian Clemens som styrelseordförande.

Finnhammars Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor för Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.unlimitedtravelgroup.se/.

För mer information kontakta:

Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm