Kommuniké från årsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("UTG" eller "Bolaget") hölls idag den 25 maj 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i UTG samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat - 35 670 495 kronor, totalt 9 052 596, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse, revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Lind, Anna Elam, Robin Berglund och Björne Sandström. Till nya styrelseledamöter valdes Frida Lönnqvist och Regina Sipos. Gunnar Lind omvaldes till styrelseordförande. Michaël Berglund och Niklas Fagerstrand hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skulle uppgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm