Kommuniké från årsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("UTG" eller "Bolaget") hölls idag den 3 juni 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i UTG samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat -8 179 000 kronor, totalt 36 191 229, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Lind, Anna Elam, Michaël Berglund, Robin Berglund och Björne Sandström. Till ny styrelseledamot valdes Niklas Fagerstrand. Gunnar Lind omvaldes till styrelseordförande. Eivor Andersson och Peter Winitsky hade avböjt omval.

Det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skulle uppgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till Björne Sandström och att inget arvode skulle utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 30 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Airex Nike Tours AB och Travel Beyond i Stockholm AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ratihabera överlåtelsen av 49 procent av Bolagets aktier i Airex Nike Tours AB som genomfördes den 1 januari 2019 till Golf4golfers AB, ett av Neil Fosset VD i Airex ägt bolag (Neil Fosset är VD i Golf4golfers AB).

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ratihabera överlåtelsen av 8 procent av Bolagets aktier i Travel Beyond i Stockholm AB som genomfördes den 30 december 2019 till sex anställda i Travel Beyond i Stockholm AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm