KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020 kl. 15:00. Med anledning av coronaviruset kommer stämman att hållas elektroniskt genom Zoom.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska iaktta följande:

- Senast tisdagen den 24 november 2020 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 24 november 2020. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 26 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

- Senast torsdagen den 26 november 2020 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid extra bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan ska anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska uppvisa fullmakt vid stämman eller insända sådan till Bolaget inför stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.unlimitedtravelgroup.se

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning
Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 1 december 2020 skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 26 november 2020 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 november 2020.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.unlimitedtravelgroup.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Deltagande och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@unlimitedtravelgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid extra bolagsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Förslag till dagordning

  1.  Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
  7. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
  8. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
Styrelsen förslår att Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk förändring i lag om företagsnamn.

"Bolagets företagsnamn är Unlimited Travel Group UTG AB (publ)."

Föreslås vidare att Bolagets verksamhetsbeskrivning uppdateras. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

"Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang samt anordna event och möten och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands."

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor till lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor."

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 100 000 och högst 8 400 000 till lägst 5 800 000 och högst 23 200 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000."

Det föreslås även att bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma justeras för att omfatta anmälan om biträden i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll uppdateras. Bolagsordningens § 12 får därmed följande lydelse:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Det föreslås vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Handlingar
Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats senast tre veckor innan extra bolagsstämman. Fullständiga förslag till beslut och den föreslagna bolagsordningen samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget enligt adressen ovan och på Bolagets webbplats www.unlimitedtravelgroup.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

* * * * *
Stockholm i oktober 2020
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen