Shutterstock 1520064782

Kallelse till årsstämma Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj kl. 15:00. Med anledning av coronaviruset kommer stämman att hållas elektroniskt genom Zoom.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska iaktta följande:

- Senast måndagen den 17 maj 2021 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast måndagen den 17 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

- Senast onsdagen den 19 maj 2021 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan ska anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska insända fullmakt till Bolaget inför stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.unlimitedtravelgroup.se.

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning
Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 24 maj 2021 skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 19 maj 2021 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj 2021.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.unlimitedtravelgroup.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Deltagande och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@unlimitedtravelgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid årsstämman personligen eller via ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter samt val av revisorer
10. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
11. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7(b): dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning. Ingen förändring gentemot föregående år (arvode enligt avtal).

Punkt 9: Fastställande av antal och val av styrelseledamöter samt val av revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Lind, Anna Elam, Robin Berglund och Björne Sandström. Valberedningen föreslår nyval av Frida Lönnqvist och Regina Sipos. Michaël Berglund och Niklas Fagerstrand har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Gunnar Lind som styrelseordförande.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Namn: Frida Lönnqvist

Pågående uppdrag: CFO Interflora AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot CRM-Byggefakta A/S, Styrelsesuppleant DOCU Group Sweden AB, Teknikmagasinet Sweden AB och Sandbäcken Invest AB.

Födelseår: 1987

Aktieinnehav: 0

Frida Lönnqvist kan anses vara oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Namn: Regina Sipos

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Frilands Finans Sverige AB, InEpact AB, Bzzt AB, NICKS och Citerus. Styrelseordförande i RedLocker och Bower AB.

Tidigare uppdrag: Tillfällig verkställande direktör och konsult i DRAKENBERG SJÖLÖN. Styrelseordförande i Den Lille Prinsen. Styrelseledamot i Anagram Produktion AB och Pocket Media Group AB. Verkställande direktör för Adresspoint och Svensk Adressändring AB.

Födelseår: 1974

Aktieinnehav: 0

Regina Sipos kan anses vara oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Det noteras att årsstämman den 3 juni 2020 beslutade att omvälja Finnhammars Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (detta är ingen beslutspunkt vid denna årsstämma). Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär, styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Stockholm i april 2021
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen