Kallelse till årsstämma Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 15:00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7 i Stockholm.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska iaktta följande:
 

 • Senast tisdagen den 16 maj 2023 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 16 maj 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 • Senast fredagen den 19 maj 2023 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan ska anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska insända fullmakt till Bolaget inför stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 19 maj 2023. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se.

 
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen (b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter
 10. Stämmans avslutning

Förslag till beslut
 
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie till ordförande vid stämman.
 
Punkt 7(b): om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
  
Punkt 8: Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Föreslagna ersättningar är oförändrade från föregående år.
 
Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.
 
Punkt 9: Fastställande av antal och val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
 
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Christian Clemens, Anna Elam, Björne Sandström, Liselotte Kronstam, Frida Lönnqvist och Regina Sipos. Vidare föreslås omval av Christian Clemens som styrelsens ordförande.
 
Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av den föreslagna styrelsens ledamöterna kan Anna Elam och Lotta Kronstam anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
 
Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.unlimitedtravelgroup.se.
 
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär, styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
Stockholm i april 2023
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen