Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Anmälan

  • Senast den 25 maj 2018 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
  • Senast den 25 maj 2018 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid års­stämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Fullständig kallelse bifogas:

Kallelse till årsstämma 2018

Kandidatbeskrivning nyval till styrelsen finns att läsa här:

Kandidatbeskrivning nyval till styrelsen