Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

 

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

  • Senast den 16 april 2015 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
  • Senast den 16 april 2015 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid års­stämman. Anmälan sker per e-post till mh@unlimitedtravelgroup.se eller per telefon 08-522 541 50. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Fullständig kallelse bifogas:

Kallelse till årsstämma 2015