Kallelse till årsstämma 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

 

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl 15.00 i lokal Ljusgården, Berns Hotell i Stockholm. Fullständig kallelse bifogas nedan.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

–          Senast den 22 april 2014 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.

–          Senast den 22 april 2014 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid års­stämman. Anmälan sker per e-post till mh@unlimitedtravelgroup.se eller per telefon 08-522 541 50. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

 

Kallelse till årsstämma 2014