Handlingar inför extra bolagsstämma 15 december 2014

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför extra stämma 15 december 2014. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Handlingar finns att ladda ner här:

Kallelse

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Underlag till punkt 9