Delårsrapport Q3 2019

JULI – SEPTEMBER 2019

 • Omsättningen uppgick till 207,3 mkr (195,4 mkr juli-september 2018)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (17,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 17,8 (9,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,48 (1,44) kr

JANUARI – SEPTEMBER 2019

 • Omsättningen uppgick till 501,8 mkr (460,8 mkr januari-september 2018)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,5 (19,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,8 (8,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,95) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • De två DN tågresorna som Världens Resor arrangerade blev en succé och väckte stor uppmärksamhet.
 • Beslut tas att Go Active Travel skall gå upp i WI-Resor. Synergier förväntas i administration och reseproduktion. De två skilda varumärkena kommer fortsatt att marknadsföras var för sig.
 • Koncernens VD Johan Kvist lämnade sin tjänst i september. Kvartalets resultat belastas med 3,1 mkr avseende VD:s avgångsvederlag.
 • Niklas Fagerstrand som sedan drygt 10 år varit en del av koncernen har utsetts som tillförordnad VD för koncernen.
 • Styrelseordförande Anders Ehrling samt styrelsemedlem Johan Almqvist lämnade styrelsen och extra bolagsstämma utlystes för att välja ny styrelse.
 • På den extra bolagsstämman den 28 oktober valdes ny styrelse. Från tidigare styrelse kvarstår Anna Elam, Eivor Andersson och Robin Berglund. Fyra nya styrelseledamöter valdes: Gunnar Lind (ordförande), Michaël Berglund, Björne Sandström och Peter Winitsky.
 • Elisabeth Björkman lämnar sin roll som VD i JB-Travel i mitten av januari 2020. Rekryteringsprocessen är påbörjad.

Ur VD:s kommentar

” Det har varit en händelserik period sedan senaste kvartalsrapporten. VD Johan Kvist och två styrelseledamöter har lämnat koncernen samtidigt som vi levererar ett mycket starkt tredje kvartal med omsättningsökning på 12 mkr och bruttomarginalsökning med 5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Den 30 september 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2019 till 656,1 mkr, vilket är 31,8 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bruttomarginalen under kvartalet är 22,8 procent (17,7) vilket är en av de högsta bruttomarginalerna i koncernens historia.

Vårt ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området. Men störst bidrag till vår positiva utveckling är våra medarbetare som hela tiden utvecklar nya spännande resmål och konferenser och som drivs av att få mycket nöjda kunder.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q3 2019

Kontaktuppgifter:

VD Niklas Fagerstrand, 0771-14 30 30

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. 08.00 CET.