Delårsrapport Q3 2018

JULI – SEPTEMBER 2018
• Omsättningen uppgick till 195,4 mkr (131,3 mkr juli – september 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (20,8) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,7 (10,5) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 1,44 (1,84) kr

JANUARI – SEPTEMBER 2018
• Omsättningen uppgick till 460,8 mkr (321,6 mkr januari – september 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 19,4 (19,0) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,0 (3,0) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,60) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN
• Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) tillträder den 1 december och går in som delägare i bolaget till 49 procent.
• En osäker fordran hos PolarQuest har reserverats till det totala beloppet på cirka 1,1 mkr.
• Koncernen arbetar aktivt med hållbarhet. Som exempel lanserade Världens Resor i samarbete med DN en resa till södra Europa med ett eget chartrat tåg. Resan med 350 platser såldes slut inom en vecka.

Ur VD:s kommentar
”Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 195,4 mkr jämfört med 131,3 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till +9,7 mkr (+10,5 mkr). Ackumulerat uppgår omsättningen per den sista september till 460,8 mkr jämfört med 321,6 mkr samma period 2017. EBITA ackumulerat uppgår till +8,0 mkr (+3,0 mkr).
I kvartalet uppgick bruttomarginalen till 17,7 (20,8) procent. Detta beror framförallt på att vi reserverat en osäker fordran hos PolarQuest och dels att vi har drabbats av negativa valutaeffekter drivet av den svaga kronkursen i ingångna kontrakt.


Den 31 oktober uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2018 till 641,8 mkr, vilket är 189,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 oktober 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q3 2018

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. 08.00 CET.