Shutterstock 1020878011

Delårsrapport Q3 2017

Juli – september 2017

 • Omsättningen uppgick till 131,3 mkr (115,7 mkr juli – september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 10,5 (9,1) mkr, med en marginal på 8,0 (7,8) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,77 (1,45) kr

Januari – september 2017

 • Omsättningen uppgick till 321,6 mkr (348,9 mkr januari – september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (19,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,0 (15,0) mkr, med en marginal på 0,9 (4,3) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,53 (2,33) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Kallelse har gått ut till extra bolagstämma den 1 december för beslut om att lansera ett optionsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Syftet är att stärka långsiktig utveckling och ge incitament för den samlade affären. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med syfte att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.
 • Anders Ehrling, Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.
 • Unlimited Travel Group vann priset för ”årets bästa bilaga 2017” på Publishingprisgalan den 23 oktober för bilagan ”Passionerade specialister på småskaliga och storslagna resor & event”.

Ur VDs kommentar

”Efterfrågan under juli – september ökade jämfört med föregående år och ackumulerat är bokningsingången cirka 10 procent högre än föregående år. Bokningsläget inför 2018 påverkas positivt av en enskild större bokning, men är även borträknat denna högre än vid samma tidpunkt föregående år. 

EBITA i kvartalet uppgick till 10,5 mkr (9,1) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till ökningen i omsättning. EBITA under januari – september uppgick till 3,0 mkr (15,0) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q3 2017

 

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.00 CET.