Delårsrapport Q3 2016

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – SEPTEMBER 2016

Juli – september 2016

 • Omsättningen uppgick till 115,7 mkr (118,5 mkr juli – september 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,4 (21,1) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,1 (7,6) mkr, med en marginal på 7,8 (6,4) procent. En engångsreservering påverkade föregående års resultat negativt med -2,1 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,45 (1,22) kr

Januari – september 2016

 • Omsättningen uppgick till 348,9 mkr (307,4 mkr januari – september 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (18,6) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 15,0 (4,9) mkr, med en marginal på 4,3 (1,6) procent.
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,5 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,33 (0,82) kr

Viktiga händelser

 • Johan Kvist tillträder som VD för Unlimited Travel Group den 7 november.
 • Susanne Korsvoll tillträder som Digital chef för Unlimited Travel Group den 14 november.
 • Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2016.

Ur VDs kommentar

”Unlimited Travel Group gör ett resultatmässigt starkt tredje kvartal och ett rekordhögt EBITA för såväl perioden januari till september samt på rullande tolv månader. Även Unlimited Travel Groups aktie har under perioden handlats på rekordnivåer.

Den 30 september uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2016 till 538 mkr, vilket är 71 mkr högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Försprånget har minskat något från 73 mkr tre månader tidigare.

Bokningsläget för kvartal fyra är på samma nivå som vid samma tidpunkt föregående år medan vi ligger något efter inför 2017, främst på grund av att den enskilda större bokningen vi haft 2016 inte finns motsvarande inför 2017. Borträknat denna effekt följer vi samma bokningstakt som föregående år.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q3 2016

Kontaktuppgifter:

Tillförordnad VD Malin Helleryd, 08-522 541 11

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.00 CET.