Delårsrapport Q2 2019

APRIL – JUNI 2019

 • Omsättningen uppgick till 146,5 mkr (134,6 mkr april-juni 2018)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,3 (21,6) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,1 (1,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (0,16) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Koncernen har sedan juni tagit in en interim CFO som heter Åsa Ekvardt med fokus att genomföra en modernisering av ekonomifunktionens arbetssätt. Parallellt pågår en rekryteringsprocess för en permanent tillsättning.
 • PolarQuest har gjort en affärsuppgörelse med en internationell samarbetspartner som gått i konkurs. Uppgörelsen ger en positiv resultateffekt 2019-2020. Vår historiska fordran från 2011 och framåt har sedan tidigare skrivits ner i sin helhet.
 • Unlimited Travel Production har lagts ner och verksamheten har förts över till Specialresor för att säkra en kostnadseffektiv leverans.
 • Ett av våra bolag har drabbats av ett avancerat kortbedrägeri med en negativ resultatpåverkan i det andra kvartalet på -1,8 mkr.
 • Under kvartalet har vi dessutom fattat beslut att skriva ner en osäker kundfordran med 1,2 mkr efter att en kund hamnat på obestånd.
 • Koncernen går nu in i en ny fas med plattformen på plats och genomför kostnadsbesparingar för att kunna minska kostnadsbasen.
 • Världens Resor genomför nu två banbrytande resor i samarbete med DN till södra Europa med ett eget chartrat tåg och 700 passagerare.

Ur VD:s kommentar
”Koncernen har under det andra kvartalet ökat sin omsättning med 9 procent jämfört med föregående år. Täckningsbidraget ligger på samma nivå. Dock har vi under perioden haft ökade rörelsekostnader drivet av bolagsspecifika åtgärder och enskilda oförutsedda händelser. Arbetet fortgår att utveckla koncernen som helhet där vi har en plan för att sänka moderbolagets kostnader.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 146,5 mkr jämfört med 134,6 mkr under samma period 2018. EBITA i kvartalet uppgick till -2,1 mkr (1,0 mkr). Under kvartalet har bruttomarginalen återgått till normala nivåer 21,3 procent (21,6). Vi ser dock ackumulerat en lägre marginal drivet av effekterna i det första kvartalet som påverkades av valutaeffekter och beläggningsgrad i genomförda resor. Ackumulerat ligger bruttomarginalen på 18,9 procent (20,6).

Den 30 juni 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2019 till 605,7 mkr, vilket är 22,9 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större ”engångsbokning” 2018 är bokningsläget inför 2019 per den 30 juni cirka 62,9 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt förstärkning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q2 2019

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti kl. 08.00 CET.