Delårsrapport Q2 2018

APRIL – JUNI 2018
• Omsättningen uppgick till 134,6 mkr (110,1 mkr april – juni 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (18,0) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 0,5 (-0,5) mkr
• Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,04 (-0,04) kr

JANUARI – JUNI 2018
• Omsättningen uppgick till 265,4 mkr (190,3 mkr januari – juni 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 20,6 (17,7) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,2 (-7,5) mkr
• Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,64 (-1,24) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

Integrationen av Creative Meetings löpt på väl där bolaget på kort tid har gett ett tydligt mervärde till koncernen som helhet. Som del i köpeskilling i förvärvet av Creative Meetings genomfördes en nyemission på 132 623 aktier till kvarvarande VD och delägare Peter Winitsky. Han har därmed 2,9% av Unlimiteds samlade aktieinnehav.

Den 13 augusti lanserades ny koncernidentitet och varumärkesplattform (www.utg.se)

Ur VD:s kommentar
”Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 134,6 mkr jämfört med 110,1 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 0,5 mkr (-0,5) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen. Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2018 till 592,7 mkr, vilket är 179,6 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 juli 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q2 2018

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl. 08.00 CET.