Delårsrapport Q2 2017

 April – juni 2017

 • Omsättningen uppgick till 110,1 mkr (152,7 mkr april – juni 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,0 (18,1) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -0,5 (9,4) mkr, med en marginal på neg (6,2) procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (1,52) kr

 Januari – juni 2017

 • Omsättningen uppgick till 190,3 mkr (233,2 mkr januari – juni 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (17,9) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -7,5 (5,9) mkr, med en marginal på neg (2,5) procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 (0,88) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Fartyget M/S Sjøveien är nu i drift och har genomfört sina första resor för PolarQuest. Fartyget drabbades av en försening i färdigställande vilket ledde till att de fem första resorna ställdes in, detta påverkade omsättningen under kvartal två negativt med cirka 2,9 mkr.
 • UTG Reseproduktion har bytt namn till Unlimited Travel Production och Marianne Själander tillträdde som VD i bolaget den 1 augusti. Marianne kommer från en roll som produktionschef i bolaget.
 • Den 3 juli förvärvade grundarna av Eventyr ytterligare 20 procent av aktierna i Eventyr i enlighet med tidigare avtal, och äger därefter 70 procent av aktierna i bolaget. Unlimited Travel Group äger resterande 30 procent.
 • Den 7 juli förvärvades 15 procent av grundarna av Go Active, Unlimited Travel Group äger nu 100 procent av bolaget.

Ur VDs kommentar

”Bokningsläget för helåret 2017 var per 30 juni på samma nivå som föregående år borträknat effekten från en större enskild bokning. Jämfört med 2016 ger säsongseffekter färre avresor under det första halvåret men fler under det andra halvåret. Bokningsläget för kvartal tre var per 30 juni cirka 18 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år och kvartal fyra på samma nivå.

EBITA under första halvåret uppgick till -7,5 mkr (5,9) mkr. Denna resultatminskning beror förutom på minskningen i omsättning på att det under årets första halvår har gjorts investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning. Vi har även förstärkt säljstyrkan i flera bolag, bland annat i Travel Beyond som i början av året genomförde en grupprekrytering som fördubblade bolagets försäljningsstyrka. Detta har gett en positiv effekt i bokningar främst inför 2018.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q2 2017

 

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl. 08.00 CET.