Delårsrapport Q1 2019

JANUARI – MARS 2019
• Omsättningen uppgick till 147,9 mkr (130,8 mkr januari - mars 2018)
• Bruttomarginalen uppgick till 16,4 (19,5) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -6,9 (-2,7) mkr
• Resultat per aktie uppgick till -1,10 (-0,69) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN
• Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) har ett eget delägarskap i bolaget på 49 procent från och med januari 2019
• Koncernen har genomfört en större kombinerad print- och digital kampanj för att lyfta kännedomen av alla dotterbolag och koncernen som helhet
• Verksamheten för Unlimited Travel Production förs över till Specialresor för att säkra en mer kostnadseffektiv leverans
• Tyvärr har ett av våra bolag drabbats av ett avancerat internationellt kortbedrägeri. Detta är polisanmält och vi inväntar besked om kompensation från försäkringsbolag. Utan kompensation står vi inför en negativ resultatpåverkan i det andra kvartalet på -1,8 mkr.

Ur VD:s kommentar
”Koncernen har under det första kvartalet ökat sin omsättning med 13 procent jämfört med föregående år. Dock har vi under perioden haft en lägre bruttomarginal. Bokningsläget inför 2019 är fortsatt något bättre än föregående år. Arbetet fortgår att utveckla koncernen som helhet samtidigt som vi ser över våra operativa kostnader.
Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 147,9 mkr jämfört med 130,8 mkr under samma period 2018. EBITA i kvartalet uppgick till -6,9 mkr (-2,7 mkr). Under kvartalet har vi haft en avsevärt lägre bruttomarginalen på 16,4 (19,5) procent som påverkar resultatet. Detta har flera olika förklaringar. Med ett ökat eventinnehåll har vi en annan affärsmix där det i vissa projekt finns både fakturerings- och periodiserings-effekter. Vi har även påverkats av lägre beläggningsgrad i genomförda resor samt fortsatt haft en del valutaeffekter drivet av den låga kronkursen.

Den 31 mars 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2019 till 496,3 mkr, vilket är 14,8 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större ”engångsbokning” är bokningsläget inför 2019 per den 31 mars 2019 cirka 45,2 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt förstärkning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q1 2019

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj kl. 08.00 CET.