Delårsrapport Q1 2018

 Januari – mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 130,8 mkr (80,2 mkr januari – mars 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (17,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,7 (-7,0) mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,69 (-1,21) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • PolarQuest har rustat upp och tecknat ett 5-årigt avtal för att fortsätta operera expeditionsfartyget
  M/S Sea Endurance i Svalbard
 • Eventyrs grundare har realiserat sin avtalade option och förvärvar per den 1 maj återstoden av aktierna (30 procent) i Eventyr AB och fortsätter i egen regi
 • Unlimited Travel Group har förvärvat 70 procent av aktierna i Creative Meetings som är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events
 • 15 procent har förvärvats av Specialresor enligt avtal om option. Unlimiteds ägarandel uppgår nu till 100%
 • Den 21 maj tillträdde Johan von Sydow som ny CFO i koncernen 

Ur VD:s kommentar 

”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.  

Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 mars 2018 cirka 30 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q1 2018

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj kl. 08.00 CET.