Delårsrapport Q1 2016

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – MARS 2016

Januari – mars 2016

  • Omsättningen uppgick till 80,5 mkr (76,0 mkr januari – mars 2015)
  • Bruttomarginalen uppgick till 17,5 (17,1) procent
  • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -3,5 (-2,9) mkr, med en marginal på neg (neg) procent.
  • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,7 mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,50) kr

Viktiga händelser

  • Charterkontrakt har tecknats på fartyget M/S Sjøveien med syfte att genomföra expeditionskryssningar i Svalbard.
  • Marie Lannborn har utsetts till VD för PolarQuest och tillträder sin nya roll 1 juni.
  • Denna finansiella rapport är den första som upprättats med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS). Den väsentligaste övergångseffekten är att avskrivning på goodwill ej längre utförs, istället sker en prövning om det föreligger ett nedskrivningsbehov av goodwill. Se vidare information under Övergång till IFRS.

Ur VDs kommentar

”Bokningsläget stärktes under årets fyra första månader. Den 30 april uppgick värdet av bokade resor med avresa under innevarande år till 417 mkr, vilket är 67 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Försprånget har därmed ökat från 53 mkr fyra månader tidigare. Vi ser ett särskilt högt bokningsläge under andra kvartalet som i huvudsak beror på en enskild större grupp.

Exklusive jämförelsestörande faktorer ökade EBITA med 1,1 mkr januari – mars 2016 jämfört med samma period föregående år. En högre omsättning i kombination med förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll är de främsta förklaringsposterna.”

De viktigaste effekterna från införandet av IFRS är att resultatposter nedanför EBITA förbättras med ca 8 mkr per år samt att vår balansräkning stärks på både kort och lång sikt.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q1 2016