DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021

Efter att Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event i slutet av oktober och UD:s reseavrådan upphörde den 1 oktober, har flertalet av bolagen noterat ett kraftigt ökande reseintresse med start redan från höstlovet 2021. Ännu starkare har efterfrågan varit för jul- och nyårsresor. Även för möten och event ser vi en mycket stor efterfrågan redan för hösten men inte minst för 2022.

JULI - SEPTEMBER 2021

 • Omsättningen uppgick till 47,5 mkr (17,7 mkr juli-september 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (27,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -3,6 (-13,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-4,50) kr 

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Omsättningen uppgick till 82,7 mkr (130,4 mkr januari – september 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,3 (19,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -18,7 (-31,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -2,01 (-7,82) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event den 29 september och UD:s generella reseavrådan togs bort den 1 oktober, Detta tillsammans med de europeiska Covid-bevisen, har gjort det enklare att både resa och mötas.
 • Flera av bolagen noterar nu också ett kraftigt ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullov 2021 och framåt. Även våra bolag som erbjuder möten och event ser ett ökat intresse med ett mycket stort antal förfrågningar och avslut.
 • Vår kortinlösenleverantör valde i september att säga upp avtalen med våra bolag och samtidigt innehålla inbetalningar från våra kortbetalande kunder för att täcka sin egen risk. Ledningen bedömer att den kortsiktiga effekt detta får på likviditeten hanteras inom befintliga finansieringslösningar.
 • Vi har per 1 november inlett ett samarbete med Klarna som ny kortinlösenleverantör.
 • Koncernen har rekryterat en ny CFO, Susanne Finér, som börjar sin tjänst senast sista januari 2022. Nuvarande CFO kvarstår i sin tjänst till dess ny CFO tillträtt för att säkra en trygg överlämning.
 • VD för Specialresor lämnar sin tjänst den 30 november och Jonas Bodin, idag VD för JB Travel, tar även över rollen som VD i Specialresor.

Ur VD:s kommentar

” Efter att Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event i slutet av oktober och UD:s reseavrådan upphörde den 1 oktober, har flertalet av bolagen noterat ett kraftigt ökande reseintresse med start redan från höstlovet 2021. Ännu starkare har efterfrågan varit för jul- och nyårsresor. Även för möten och event ser vi en mycket stor efterfrågan redan för hösten men inte minst för 2022.

När vi nu börjar se en positiv utveckling av bokningsläget återstartar vi vårt arbete med att ta fram affärsplaner för våra bolag för de kommande 5 åren. Fokus läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer genom produktutveckling kopplat till hållbarhet, ökad digitalisering och effektivisering av processer. 
 
Covid19-pandemin satte närapå en hel bransch i schack-matt. Nu är vi snart igenom och ser med stor tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv.”
 
 Koncernens nyckeltal

  Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec Jan - Dec
  2021 2020 2021 2020 2020 2019
Omsättning (tkr) 47 459 17 660 82 733 130 428 150 746 697 143
Bruttomarginal 21,6% 27,7% 21,3% 19,0% 18,3% 21,7%
EBITA-marginal (omsättning) neg neg neg neg neg 1,8%
EBITA-marginal (bruttovinst) neg neg neg neg neg 8,1%
Resultat per aktie (kr) -0,39 -4,50 -2,01 -7,82 -9,46 1,04
Eget kapital per aktie (kr) -0,02 0,48 -0,02 0,48 neg 7,42
Nettokassa (tkr) 1) -1 372 -21 974 -1 372 -21 974 -22 201 22 976
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -47 372 -60 187 -47 372 -60 187 -59 937 -13 304
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) 15 724 -15 838 7 678 -33 542 -43 759 16 722
Soliditet 1,6% 3,7% 1,6% 3,7% neg 11,9%
Antal anställda vid periodens slut 80 86 80 86 82 107
Antal utestående aktier 11 702 180 5 851 090 11 702 180 5 851 090 5 851 090 4 500 839
1) exkl.
leasingskuld
           

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm