Delårsrapport januari - september 2020

Omsättningen uppgick till 17,7 mkr jämfört med 207,3 under samma period 2019 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin. Med fokus på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i både moder- och dotterbolag kommer vi att stå väl rustade när Covid19-pandemin väl är över och våra kunder kan, vill och får resa igen.

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Omsättningen uppgick till 17,7 mkr (207,3 mkr juli-september 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 27,7 (22,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -13,7 (17,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -4,50 (2,48) kr

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Omsättningen uppgick till 130,4 mkr (501,8 mkr januari-september 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,4 (20,5) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -31,5 (8,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -7,82 (0,98) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Periodens omsättningstapp på 371,4 mkr till 130,4 (501,8 mkr) jämfört med samma period 2019 är en direkt följd av Covid-19-pandemin.
 • Den reseavrådan som UD satt till 15 juli förlängdes under perioden till 15 november vilket resulterade i fortsatta avbokningar och inställda resor.
 • Samtliga bolag har sedan mars korttidspermitterat all personal i enlighet med regeringens stödpaket och/eller förhandlat ner lönerna. Förhandlingar om uppsägning avseende delar av personalstyrkan har fortsatt och löpande genomförts under perioden.
 • Goodwill har nedskrivningsprövats vilket resulterat i nedskrivning med 6,3 mkr. I moderbolaget har nedskrivning skett av värdet av aktier i dotterföretag med 21,1 mkr.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra olika scenarier med därtill hörande resultat- och likviditetsprognoser.
 • Den av Bolaget meddelade företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB som genomfördes under september, övertecknades med 56% och stärker kassan med 10,2 mkr.
 • Flera dotterbolag har trots uppsägningar och permitteringar lyckats med att under perioden producera nya resekoncept i närområdet. Dessutom har Creative Meetings lyckats konvertera en mängd traditionella events till digitala- eller hybridevents som resulterat i positiva kassaflöden och resultat.
 • Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 2 december 2020 för att fatta beslut om ändring av bolagsordning och bemyndigande avseende nyemissioner

Ur VD:s kommentar

” Covid19-pandemin drabbade världen och inte minst resebranschen hårt med inställda resor, uteblivna intäkter och krav på återbetalning av inställda resor som följd. Pandemin har dessutom blivit mer långvarig än förväntat.

Arbetet med produktveckling av nya rese- och möteskoncept och utbildning av vår personal har intensifierats under Q3 och tillsammans med fokus på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i både moder- och dotterbolag gör det att vi kommer att stå väl rustade när Covid19-pandemin väl är över och våra kunder kan, vill och får resa igen. Vi vet från våra kunder att det kommer finnas ett stort uppdämt resebehov när det igen är möjligt att resa. Då skall Unlimited Travel Group vara redo att möta detta behov.

En viktig del av detta är också det fantastiska arbetet världens ledande läkemedelsföretag gör för att snabbt framställa det/de vaccin som skall kunna bekämpa Covid19-pandemin inom snar framtid.”

Finansiell historik 2020 2019 2019 2018 2017 2016
  Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 130,4 501,8 697,1 667,0 469,3 496,4
Förändring mot föregående år -74% 9% 5% 42% -5% 9%
EBITA (mkr) -31,5 8,8 12,3 11,7 11,4 24,4
EBITA-marginal neg 1,7% 1,8% 1,7% 2,4% 4,9%
Resultat per aktie (kr) -7,82 0,98 1,04 1,05 1,72 3,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 - 0,00 0,53 2,00 2,50
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - - 1,50
Nettokassa (mkr) 1) -22,0 47,0 23,0 21,2 29,6 52,3
1) exkl. leasingskuld            

Koncernens nyckeltal

  Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Rullande 12
  2020 2019 2020 2019 Okt 19 - Sep 20
Omsättning (tkr) 17 660 207 343 130 428 501 783 322 253
Bruttomarginal 27,7% 22,8% 19,4% 20,5% 19,6%
EBITA-marginal (omsättning) neg 8,6% neg 1,7% neg
EBITA-marginal (bruttovinst) neg 37,6% neg 8,5% neg
Resultat per aktie (kr) -4,50 2,48 -7,82 0,98 -7,86
Nettokassa (tkr) 1) -21 974 46 954 -21 974 46 954 -21 974
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 149 404 656 153 149 404 656 153 149 404
Bokningsläge kommande helår (tkr) 152 165 160 767 152 165 160 767 152 165
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -60 187 -17 811 -60 187 -17 811 -60 187
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) -15 838 23 965 -33 542 45 075 -61 895
Eget kapital per aktie (kr) 0,48 7,51 0,48 7,51 0,48
Soliditet 3,7% 10,7% 3,7% 10,7% 3,7%
Antal anställda vid periodens slut 86 112 86 112 86
Antal utestående aktier 5 851 090 4 500 839 5 851 090 4 500 839 5 851 090
1) exkl. leasingskuld          

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm