Delårsrapport januari - mars 2021

Omsättningen uppgick till 17,3 mkr jämfört med 106,4 under samma period 2020 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin. Våra ägare och marknaden har visat sin tro på bolaget genom de nyligen genomförda företrädesemissionerna som båda kraftigt övertecknades vilket möjliggör att vårt fokus inte enbart är överlevnad, utan att vi aktivt vill delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till.

JANUARI - MARS 2021

 • Omsättningen uppgick till 17,3 mkr (106,4 mkr januari – mars 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23,8 (16,5) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -8,6 (9,1) mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,36 (-1,71) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Periodens omsättningstapp på 89,1 mkr ned till 17,3 mkr (106,4 mkr) jämfört med samma period 2020 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som drabbat bolaget sedan mars 2020.
 • Den reseavrådan som UD först satte till 15 juli 2020 och som resulterade i avbokningar och inställda resor har successivt förlängts in i 2021, nu senast till 31 maj 2021.
 • Den vaccinutveckling som i början av kvartalet enbart såg positiv ut har därefter präglats av leveransförseningar och tveksamheter om användandet av ett par av de godkända vaccinen. Dessutom har ett antal mutationer av viruset ökat på antalet smittade och medfört nya nedstängningar och restriktioner.
 • Samtliga bolag har utnyttjat och nyttjar fortfarande de av regeringen erbjudna stödåtgärder i forma av korttids- och omställningsstöd.
 • Flera av bolagen noterar ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullov 2021 och framåt.
 • Den företrädesemission, om maximalt 35,1 mkr innan emissionskostnader, som genomfördes under februari månad övertecknades med 76%.
 • Den säljoption som tecknades vid förvärvet av P.W Creative Meetings AB i januari 2018 realiserades av delägarna och Unlimited Travel Group förvärvade därmed ytterligare 15 procent av aktierna i mars 2021 och är nu ägare till 85 procent av Bolaget

Ur VD:s kommentar

”2020 går till historien som det mest utmanande året i koncernens historia, och utmaningen har fortsatt in i första kvartalet 2021.
 
Vi följer med stort intresset debatten kring framtagning av kommande vaccinpass/-bevis som ett sätt att rivstarta resandet igen.

Våra ägare och marknaden har visat sin tro på bolaget genom de nyligen genomförda företrädesemissionerna som båda kraftigt övertecknades vilket möjliggör att vårt fokus inte enbart är överlevnad, utan att vi aktivt vill delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till. ”
 
Finansiell historik

  2021 2020 2020 2019 2018 2017
  Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 17,3 106,4 150,7 693,6 667,0 469,3
Förändring mot föregående år -84% -29% -78% 4% 42% -5%
EBITA (mkr) -8,6 -9,1 -40,8 12,3 11,7 11,4
EBITA-marginal neg neg neg 1,8% 1,7% 2,4%
Resultat per aktie (kr) -1,36 -1,71 -9,46 1,04 1,05 1,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,00
Nettokassa (mkr) 1) -4,6 17,1 -21,2 23,0 21,2 29,6
1) Exkl leasingskuld            

 
 Koncernens nyckeltal

  Jan - Mar Jan - Mar Rullande 12
  2021 2020 Apr 20 - Mar 21
Omsättning (tkr) 17 296 106 427 61 615
Bruttomarginal 23,8% 16,5% 23,8%
EBITA-marginal (omsättning) neg neg neg
EBITA-marginal (bruttovinst) neg neg neg
Resultat per aktie (kr) -1,36 -1,71 -9,21
Nettokassa (tkr) 1) -4 630 17 148 -4 630
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 164 166 332 627 164 166
Bokningsläge kommande helår (tkr) 59 387 46 351 59 387
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -30 859 -11 029 -30 859
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) -8 194 -10 170 -41 782
Eget kapital per aktie (kr) 0,97 5,95 0,97
Soliditet 5,8% 9,8% 5,8%
Antal anställda vid periodens slut 78 111 78
Antal utestående aktier 11 702 180 4 500 839 11 702 180
1) exkl. leasingskuld      

 

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm