Delårsrapport januari - mars 2020

JANUARI - MARS 2020

• Omsättningen uppgick till 107,1 mkr (147,9 mkr jan - mar 2019)
• Bruttomarginalen uppgick till 17,0 (16,4) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -9,1 (-6,9) mkr
• Resultat per aktie uppgick till -1,71 (-1,10) kr
 
Viktiga händelser under och efter perioden

• Periodens omsättningstapp på 40,8 mkr till 107,1 mkr jämfört med samma period 2019 mkr är en direkt följd av Covid-19-pandemin som slog till för fullt under den senare delen av perioden.
• UD:s reseavrådan per den 14 mars resulterade i inställda resor under mars månad. 
• Under januari förvärvades 49% av aktierna i Airex Nike Tours AB (tidigare Birdie Golf Tours AB) som en konsekvens av att verksamheten i bolaget såldes i december 2019. Någon verksamhet kommer tillsvidare inte att bedrivas i Airex Nike Tours AB.
• Rekrytering av en permanent VD avslutades under perioden och Jens P Stenseth tillträdde som Koncernchef och VD den 23 mars.
• I slutet av mars beslutades att samtliga dotterbolag korttidspermitterar all personal i enlighet med regeringens stödpaket. Samtidigt varslas och inleds förhandlingar om uppsägning av delar av personalstyrkan.
• Under april utökades den befintliga checkräkningskrediten från 15 mkr till 30 mkr.
 
Ur VD:s kommentar

” Vi gick in i 2020 med en stark bokningsingång och vi såg framför oss ännu ett lovande år. Den pågående Corona-pandemin, Covid-19, har dock slagit hårt mot rese- och eventbranschen och därmed mot Unlimited Travel Group och dess dotterbolag. På några få veckor försvann hela vårt intäktsflöde då vi var tvungna att ställa in planerade resor, och istället ökade kravet på återbetalning av resorna till våra kunder. Vi har därför snabbt verkställt en mängd åtgärder för att säkra en fortsatt sund drift under tiden Corona-pandemin drabbar oss.

Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, delvis beroende på att våra skickliga medarbetare lyckats flytta redan bokade resor på framtiden.”
 

Finansiell historik 2020 2019 2019 2018 2017 2016
  Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 107,1 147,9 697,1 667,0 469,3 496,4
Förändring mot föregående år -28% 13% 5% 42% -5% 9%
EBITA (mkr) -9,1 -6,9 12,3 11,7 11,4 24,4
EBITA-marginal neg neg 1,8% 1,7% 2,4% 4,9%
Resultat per aktie (kr) -1,71 -1,10 1,04 1,05 1) 1,72 3,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 - 0,00 0,53 2,00 2,50
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - - 1,50
Nettokassa (mkr) 17,1 38,4 23,0 21,2 29,6 52,3

1) Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets resultat

Koncernens nyckeltal

  Jan - Mar Jan - Mar Rullande 12
  2020 2019 Apr 19 - Mar 20
Omsättning (tkr) 107 076 147 908 656 311
Bruttomarginal 17,0% 16,4% 22,1%
EBITA-marginal (omsättning) neg neg 1,5%
EBITA-marginal (bruttovinst) neg neg 6,9%
Resultat per aktie (kr) -1,71 -1,10 0,44
Nettokassa (tkr) 17 148 38 432 17 148
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 332 627 496 321 332 627
Bokningsläge kommande helår (tkr) 46 351 23 547 46 351
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -11 029 -19 157 -11 029
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) -10 170 23 024 -16 472
Eget kapital per aktie (kr) 5,95 5,76 5,95
Soliditet 9,8% 8,2% 9,8%
Antal anställda vid periodens slut 111 119 111
Antal utestående aktier 4 500 839 4 500 839 4 500 839

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm