DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2021

2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia. Den utmaningen har fortsatt in i första halvåret 2021. Covid19-pandemin har satt vår bransch på hårda prov. Vi ser dock fortsatt med tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern. Flera av bolagen noterar nu ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är från höst-/jullov 2021 och framåt. Glädjande är bokningsläget för 2022 mycket starkt, hela 34,5 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019.

APRIL - JUNI 2021

 • Omsättningen uppgick till 18,0 mkr (6,3 mkr april-juni 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,0 (45,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -6,5 (-8,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-1,52) kr

JANUARI - JUNI 2021

 • Omsättningen uppgick till 35,3 mkr (112,8 mkr januari – juni 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,1) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -15,1 (-17,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,65 (-3,23) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Den reseavrådan som UD den 14 mars 2020 först satte till 15 juli 2020 och som resulterade i avbokningar och inställda resor har successivt förlängts, nu senast till 1 september 2021.
 • Flera av bolagen noterar ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullov 2021 och framåt.
 • Polarquest ställer in säsongen 2021.
 • Samtliga bolag har utnyttjat och nyttjar fortfarande de av regeringen erbjudna stödåtgärder i forma av korttids- och omställningsstöd.
 • Det europeiska covidbevis som tagits fram kommer att gälla från 1 juli 2021 och kommer att underlätta för resandet i närområdet.
 • Trots en lyckosam vaccinering i Sverige har nya mutationer av viruset återigen medfört nedstängningar och restriktioner på flera av våra destinationer.
 • Travel Beyond lanserar egen non-stop flygning i samarbete med Quatar Airways till Maldiverna för sportlovet 2022.

 

Ur VD:s kommentar

”2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia. Den utmaningen har fortsatt in i första halvåret 2021.

Covid19-pandemin har satt vår bransch på hårda prov. Vi ser dock fortsatt med tillförsikt på våra möjligheter att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern.

Flera av bolagen noterar nu ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är från höst-/jullov 2021 och framåt. Glädjande är bokningsläget för 2022 mycket starkt, hela 34,5 mkr högre jämfört med senaste normalår 2019.”

Finansiell historik 2021 2020 2020 2019 2018 2017
  Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 35,3 112,8 150,7 693,6 667,0 469,3
Förändring mot föregående år -69% -25% -78% 4% 42% -5%
EBITA (mkr) -15,1 -17,8 -40,8 12,3 11,7 11,4
EBITA-marginal neg neg neg 1,8% 1,7% 2,4%
Resultat per aktie (kr) -1,65 -3,23 -9,46 1,04 1,05 1,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,00
Nettokassa (mkr) 1) -10,1 -5,1 -21,2 23,0 21,2 29,6
1) Exkl leasingskuld            

Koncernens nyckeltal

  Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Rullande 12
  2021 2020 2021 2020 Jul 20 - Jun 21
Omsättning (tkr) 17 978 6 342 35 273 112 768 73 251
Bruttomarginal 18,0% 45,4% 20,8% 18,1% 20,5%
EBITA-marginal (omsättning) neg neg neg neg neg
EBITA-marginal (bruttovinst) neg neg neg neg neg
Resultat per aktie (kr) -0,61 -1,52 -1,65 -3,23 -6,21
Nettokassa (tkr) 1) -10 068 -5 096 -10 068 -5 096 -5 096
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 141 852 212 168 141 852 212 168 141 852
Bokningsläge kommande helår (tkr) 133 736 123 397 133 736 123 397 133 736
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -57 401 -19 544 -57 401 -19 544 -57 401
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) 148 -18 782 -8 046 -17 704 -37 652
Eget kapital per aktie (kr) 0,37 3,69 0,37 3,69 0,37
Soliditet 3,0% 7,8% 3,0% 7,8% 3,0%
Antal anställda vid periodens slut 79 105 79 105 79
Antal utestående aktier 11 702 180 4 500 839 11 702 180 4 500 839 11 702 180
1) exkl. leasingskuld          

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm