Delårsrapport januari - juni 2020

Omsättningen uppgick till 12,6 mkr jämfört med 146,5 under samma period 2019 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin som slog till för fullt under senare delen av Q1. Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden.

APRIL – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgick till 12,6 mkr (146,5 mkr april-juni 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 72,5 (21,3) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -8,7 (-2,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 (-0,40) kr

JANUARI – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgick till 119,7 mkr (294,4 mkr januari-juni 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (18,9) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -17,8 (-9,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -3,23 (-1,50) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Periodens omsättningstapp på 174,7 mkr till 119,7 (294,4 mkr) jämfört med samma period 2019 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som slog till för fullt under den senare delen av Q1.
 • UD:s reseavrådan per den 14 mars resulterade i avbokningar och inställda resor för hela perioden.
 • Samtliga dotterbolag har sedan mars korttidspermitterat all personal i enlighet med regeringens stödpaket. Förhandlingar om och genomförande av uppsägning avseende delar av personalstyrkan har gjorts.
 • Ett grundligt scenarioarbete på grund av Covid-19-pandemin har genomförts med samtliga bolag med ambitionen ”plan for the worst, hope for the best”.
 • Under april utökades den befintliga checkräkningskrediten från 15 mkr till 30 mkr.
 • Bolaget meddelade i ett pressmeddelande den 26 augusti beslut om en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB.

Ur VD:s kommentar
” Covid-19-pandemin försatte oss i ett besvärligt läge när regeringens reseavrådan dels omintetgjorde nybokningar och resulterade i avbokningar och inställda resor och möten. Dessutom utlöstes paketreselagen som säger att vi är tvungna att återbetala våra kunder för inställda resor inom 2 veckor.

Fokus har under andra kvartalet framförallt legat på att hitta vägar att ta oss genom Covid-19-pandemin och dess konsekvenser genom ett noggrant scenarioarbete. Aktiviteter för att ytterligare sänka kostnader fortgår. Samtidigt pågår ett kreativt och väl fungerande utvecklingsarbete i samtliga dotterbolag med framtagande av nya typer av produkter, resor och digitala möten.

Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden.”

Finansiell historik202020192019201820172016
 Jan-JuniJan-JuniJan-DecJan-DecJan-DecJan-Dec
Omsättning (mkr)119,7294,4697,1667,0469,3496,4
Förändring mot föregående år-59%11%5%42%-5%9%
EBITA (mkr)-17,8-9,012,311,711,424,4
EBITA-marginalnegneg1,8%1,7%2,4%4,9%
Resultat per aktie (kr)-3,23-1,501,041,051,723,72
Utdelning per aktie (kr)0,00-0,000,532,002,50
Extrautdelning per aktie (kr)-----1,50
Nettokassa (mkr)-5,126,623,021,229,652,3

Koncernens nyckeltal


Apr - JunApr - JunJan - JunJan - JunRullande 12
 2020201920202019Jul 19 - Jun 20
Omsättning (tkr)12 599146 533119 675294 441522 377
Bruttomarginal72,5%21,3%22,8%18,9%23,6%
EBITA-marginal (omsättning)negnegnegneg0,7%
EBITA-marginal (bruttovinst)negnegnegneg2,8%
Resultat per aktie (kr)-1,52-0,40-3,23-1,50-0,68
Nettokassa (tkr)-5 09626 601-5 09626 601-5 096
Bokningsläge innevarande helår (tkr)212 168605 716212 168605 716212 168
Bokningsläge kommande helår (tkr)123 39797 537123 39797 537123 397
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)-19 544-28 403-19 544-28 403-19 544
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)-18 782-1 914-17 70421 110-22 091
Eget kapital per aktie (kr)3,694,803,694,803,69
Soliditet7,8%6,0%7,8%6,0%7,8%
Antal anställda vid periodens slut105110105110105
Antal utestående aktier4 500 8394 500 8394 500 8394 500 8394 500 839

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm