Shutterstock 1020878011

Delårsrapport januari - juni 2020

Omsättningen uppgick till 12,6 mkr jämfört med 146,5 under samma period 2019 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin som slog till för fullt under senare delen av Q1. Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden.

APRIL – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgick till 12,6 mkr (146,5 mkr april-juni 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 72,5 (21,3) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -8,7 (-2,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 (-0,40) kr

JANUARI – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgick till 119,7 mkr (294,4 mkr januari-juni 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (18,9) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -17,8 (-9,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -3,23 (-1,50) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Periodens omsättningstapp på 174,7 mkr till 119,7 (294,4 mkr) jämfört med samma period 2019 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som slog till för fullt under den senare delen av Q1.
 • UD:s reseavrådan per den 14 mars resulterade i avbokningar och inställda resor för hela perioden.
 • Samtliga dotterbolag har sedan mars korttidspermitterat all personal i enlighet med regeringens stödpaket. Förhandlingar om och genomförande av uppsägning avseende delar av personalstyrkan har gjorts.
 • Ett grundligt scenarioarbete på grund av Covid-19-pandemin har genomförts med samtliga bolag med ambitionen ”plan for the worst, hope for the best”.
 • Under april utökades den befintliga checkräkningskrediten från 15 mkr till 30 mkr.
 • Bolaget meddelade i ett pressmeddelande den 26 augusti beslut om en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB.

Ur VD:s kommentar
” Covid-19-pandemin försatte oss i ett besvärligt läge när regeringens reseavrådan dels omintetgjorde nybokningar och resulterade i avbokningar och inställda resor och möten. Dessutom utlöstes paketreselagen som säger att vi är tvungna att återbetala våra kunder för inställda resor inom 2 veckor.

Fokus har under andra kvartalet framförallt legat på att hitta vägar att ta oss genom Covid-19-pandemin och dess konsekvenser genom ett noggrant scenarioarbete. Aktiviteter för att ytterligare sänka kostnader fortgår. Samtidigt pågår ett kreativt och väl fungerande utvecklingsarbete i samtliga dotterbolag med framtagande av nya typer av produkter, resor och digitala möten.

Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden.”

Finansiell historik 2020 2019 2019 2018 2017 2016
  Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 119,7 294,4 697,1 667,0 469,3 496,4
Förändring mot föregående år -59% 11% 5% 42% -5% 9%
EBITA (mkr) -17,8 -9,0 12,3 11,7 11,4 24,4
EBITA-marginal neg neg 1,8% 1,7% 2,4% 4,9%
Resultat per aktie (kr) -3,23 -1,50 1,04 1,05 1,72 3,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 - 0,00 0,53 2,00 2,50
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - - 1,50
Nettokassa (mkr) -5,1 26,6 23,0 21,2 29,6 52,3

 

Koncernens nyckeltal

  Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Rullande 12
  2020 2019 2020 2019 Jul 19 - Jun 20
Omsättning (tkr) 12 599 146 533 119 675 294 441 522 377
Bruttomarginal 72,5% 21,3% 22,8% 18,9% 23,6%
EBITA-marginal (omsättning) neg neg neg neg 0,7%
EBITA-marginal (bruttovinst) neg neg neg neg 2,8%
Resultat per aktie (kr) -1,52 -0,40 -3,23 -1,50 -0,68
Nettokassa (tkr) -5 096 26 601 -5 096 26 601 -5 096
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 212 168 605 716 212 168 605 716 212 168
Bokningsläge kommande helår (tkr) 123 397 97 537 123 397 97 537 123 397
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -19 544 -28 403 -19 544 -28 403 -19 544
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) -18 782 -1 914 -17 704 21 110 -22 091
Eget kapital per aktie (kr) 3,69 4,80 3,69 4,80 3,69
Soliditet 7,8% 6,0% 7,8% 6,0% 7,8%
Antal anställda vid periodens slut 105 110 105 110 105
Antal utestående aktier 4 500 839 4 500 839 4 500 839 4 500 839 4 500 839

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm