Shutterstock 284011172

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – DECEMBER 2021

Under hösten ökade försäljningen kraftigt och trots en kortare inbromsning på grund av omikron-varianten i december ser vi ett kvartalsresultat som är mer än dubbelt så högt som motsvarande resultat 2019. Vi kan med stor glädje konstatera att 2022 inletts med en fortsatt mycket lovande utveckling av bokningsläget och likviditeten för samtliga bolag och vi ser fram emot att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv.

Covid19-pandemin har varit resebranschens största utmaning någonsin. Bolagen i koncernen har visat en imponerande omställningsförmåga och har trots UD:s generella reseavrådan och restriktioner fortsatt att genomföra resor och möten, både fysiskt och digitalt.
 
Även nya produkter har sett dagens ljus, ett exempel är Travel Beyonds exklusiva non-stop-flygning till Maldiverna under sportlovet 2022 som lanserades under sommaren och sålde slut under hösten 2021.
 
Under hösten ökade försäljningen kraftigt och trots en kortare inbromsning på grund av omikron-varianten i december ser vi ett kvartalsresultat avsevärt bättre än ett normalår. Vi kan med stor glädje konstatera att 2022 inletts med en fortsatt mycket lovande utveckling av bokningsläget och likviditeten för samtliga bolag och vi ser fram emot att vidareutveckla Unlimited Travel Group till en framgångsrik och lönsam rese- och eventkoncern såväl organiskt som genom förvärv.

OKTOBER - DECEMBER 2021

 • Omsättningen uppgick till 117,4 mkr (20,3 mkr oktober - december 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,4 (13,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 7,8 (-9,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-1,68) kr

JANUARI - DECEMBER 2021

 • Omsättningen uppgick till 200,1 mkr (150,8 mkr januari – december 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (18,3) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -10,9 (-40,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,58 (-9,46) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Regeringen tog bort restriktionerna för möten och event den 29 september och UD:s generella reseavrådan den 1 oktober, vilket resulterade i en kraftigt ökande efterfrågan på resor, event och möten såväl för kvartalet som för 2022.
 • Följden blev en försäljningsökning som trots en kortare inbromsning på grund av omikron-varianten i december, gav ett kvartalsresultat som är mer än dubbelt så högt som motsvarande resultat 2019, det senaste normalåret
 • Vi lyckades på kort tid byta kortinlösenpartner till Klarna och etablera en plan för återbetalning av kvarhållna likvida medel från den tidigare leverantören, vilket kraftigt stärkte koncernens likviditet.
 • Samtliga bolag har nyttjat regeringens relevanta stödpaket och genomfört kostnadsbesparingar.
 • Goodwill och värde av dotterbolagsaktier i moderbolaget har nedskrivningsprövats. Något behov av nedskrivning har inte identifierats.
 • Vi har under perioden genomfört ett affärsplanearbete i samtliga dotterbolag för perioden 2022–2025. Tillsammans med det mycket starka bokningsläget för 2022 ger det ett tydligt skifte i fokus mot affärs- och lönsamhetsutveckling.
 • Susanne Finér har påbörjat sin anställning som CFO i koncernen under januari månad.
 • Borttagandet av restriktioner från den 9 februari har mottagits mycket väl av marknaden.

Ur VD:s kommentar

” Den positiva utvecklingen av bokningsläget gör att vi gradvis skiftar fokus från en ”överlevnadsstrategi” till en strategi med fokus på affärsutveckling där tyngdpunkten läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och stärkta EBITA-nivåer.

Danmark valde den 1 februari att omklassificera pandemin till en icke-samhällskritisk sjukdom. Därmed togs alla restriktioner bort. Det medförde att många länder följde efter, däribland Sverige. Tillsammans med att EU enades om att underlätta resandet inom EU genom att ta bort kraven på PCR-tester och endast kräva vaccinbevis, var det bästa som kunde hända resebranschen.

Det flyg som Travel Beyond lanserade som egen non-stop-flygning i samarbete med Qatar Airways för sportlovet 2022, såldes slut under hösten.

I februari månad genomfördes en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB. Den övertecknades med 76% och kassan förstärktes med 34,3 mkr”

För mer information kontakta:

Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm