BOKSLUTSKOMMUNIKÉ UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – DECEMBER 2020

Covid19-pandemin drabbade världen och inte minst resebranschen hårt med inställda resor, uteblivna intäkter och krav på återbetalning av inställda resor som följd. Pandemin har dessutom blivit mer långvarig än förväntat. Genom vår strategi att behålla ett tillräckligt antal medarbetare står vi bättre rustade än många andra att snabbt kunna starta om när tillfälle ges.

OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Omsättningen uppgick till 20,3 mkr (191,8 mkr oktober-december 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,7 (19,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -9,3 (3,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,68 (0,07) kr

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Omsättningen uppgick till 150,7 mkr (693,6 mkr januari-december 2019)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,6 (21,3) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -40,8 (12,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -9,46 (1,04) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Periodens omsättningstapp på 542,9 mkr till 150,7 (693,6 mkr) jämfört med samma period 2019 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som drabbade bolaget redan Q2.
 • Den reseavrådan som UD först satte till 15 juli 2020 har successivt förlängts in i 2021, vilket resulterat i fortsatta avbokningar och inställda resor.
 • Vi har kontinuerligt arbetet med att uppdatera våra olika scenarier med därtill hörande resultat- och likviditetsprognoser för att anpassa våra verksamheter.
 • Samtliga bolag har sedan mars nyttjat regeringens relevanta stödpaket och genomfört kostnadsbesparingar.
 • Goodwill har nedskrivningsprövats vilket resulterat i nedskrivning med 6,3 mkr i koncernen.
 • För förvärvet av Creative Meetings AB (2018) har slutlig tilläggsköpeskilling beräknats till 2,6 mkr.
 • I moderbolaget har aktier i dotterbolag nedskrivningsprövats vilket lett till en nedskrivning med 21,1 mkr. Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag har belastat resultatet med 5,2 mkr.
 • Creative Meetings har lyckats konvertera en mängd traditionella events till digitala- och/eller hybridevents som resulterat i positiva kassaflöden och resultat.
 • Under september genomfördes en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB som övertecknades med 56% och stärkte kassan med 10,2 mkr.
 • Den extra bolagsstämma som genomfördes den 2 december 2020 fattade beslut om ändringar i bolagsordningen och gav styrelsen bemyndigande avseende nyemissioner. Styrelsen i Bolaget har därefter beslutat om en ny företrädesemission om max 35,1 mkr att genomföras under tiden 2 - 26 februari 2021. Emissionen är garanterad till drygt 56% av ett antal aktieägare.

Ur VD:s kommentar
” Covid19-pandemin drabbade världen och inte minst resebranschen hårt med inställda resor, uteblivna intäkter och krav på återbetalning av inställda resor som följd. Pandemin har dessutom blivit mer långvarig än förväntat.
 
Genom vår strategi att behålla ett tillräckligt antal medarbetare står vi bättre rustade än många andra att snabbt kunna starta om när tillfälle ges.
 
 Våra ägare och marknaden har visat sin tro på Bolaget genom en nyligen genomförd företrädesemission som övertecknades. Den pågående företrädesemissionen möjliggör att vårt fokus inte enbart är överlevnad, utan att vi aktivt vill delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till.”

Finansiell historik 2020 2019 2018 2017 2016
  Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 150,7 697,1 667,0 469,3 496,4
Förändring mot föregående år -78% 5% 42% -5% 9%
EBITA (mkr) -40,8 12,3 11,7 11,4 24,4
EBITA-marginal neg 1,8% 1,7% 2,4% 4,9%
Resultat per aktie (kr) -9,46 1,04 1,05 1,72 3,72
Utdelning per aktie (kr) 0,00 0,00 0,53 2,00 2,50
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - 1,50
Nettokassa (mkr) 1) -21,2 23,0 21,2 29,6 52,3

1) Exkl leasingskuld

 Koncernens nyckeltal

  Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec
  2020 2019 2020 2019
Omsättning (tkr) 20 318 191 825 150 746 693 604
Bruttomarginal 13,7% 19,8% 18,6% 21,3%
EBITA-marginal (omsättning) neg 1,8% neg 1,8%
EBITA-marginal (bruttovinst) neg 8,4% neg 8,1%
Resultat per aktie (kr) -1,68 0,07 -9,46 1,04
Nettokassa (tkr) 1) -21 201 22 976 -21 201 22 976
Bokningsläge innevarande helår (tkr) 148 372 687 881 148 372 687 881
Bokningsläge kommande helår (tkr) 163 699 271 585 163 699 271 585
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) -58 937 -13 304 -58 937 -13 304
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) -12 768 -28 353 -46 310 16 722
Eget kapital per aktie (kr) neg 7,42 neg 7,42
Soliditet neg 11,9% neg 11,9%
Antal anställda vid periodens slut 82 107 82 107
Antal utestående aktier 5 851 090 4 500 839 5 851 090 4 500 839

1) Exkl leasingskuld

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm