Bokslutskommuniké 2019

OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Omsättningen uppgick till 195,4 mkr (206,2 mkr okt - dec 2018)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,2 (19,1) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,5 (3,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,11) kr

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Omsättningen uppgick till 697,1 mkr (667,0 mkr jan-dec 2018)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,7 (19,3) procent (IFRS 16 har påverkat bruttomarginalen positivt med 1%)
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 12,3 (11,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,04 (1,05) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Årets omsättning på 697,1 mkr är den högsta i koncernens historia.
 • Lönsamheten ökade med 5% jämfört med föregående år trots att resultatet belastats med engångskostnader om cirka 4,5 mkr bestående av VD’s avgångsvederlag, kortbedrägeri och kundförluster.
 • Flera förändringar har skett för att hantera olönsamma verksamheter. GoActive Travel har gått upp i WI-Resor, Unlimited Travel Productions verksamhet har förts över till Specialresor. Verksamheten i Birdie Golf Tours har sålts.
 • Ett flertal resor med tåg har framgångsrikt genomförts, vilket är bra exempel på innovativa och klimatsmarta produkter.
 • Koncernens VD Johan Kvist lämnade sin tjänst i september och Niklas Fagerstrand utsågs som tillförordnad VD. Rekrytering av en permanent VD för koncernen pågår.
 • På den extra bolagsstämman den 28 oktober valdes ny styrelse. Från tidigare styrelse kvarstår Anna Elam, Eivor Andersson och Robin Berglund. Fyra nya styrelseledamöter valdes: Gunnar Lind (ordförande), Michaël Berglund, Björne Sandström och Peter Winitsky.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2019. Nuvarande utdelningspolicy ligger dock fast. Detta stärker den finansiella ställningen och ger bolaget möjligheter att utveckla verksamheten såväl organiskt som i samband med potentiella förvärv.

Ur VD:s kommentar

”2019 har på många sätt varit ett händelserikt år. Vi har sett hur innovativa klimatsmarta resor och event på allvar tagit plats i vårt produktutbud, t.ex. Världens Resors arrangemang av DN-tåget.

Koncernen består av 10 olika varumärken som har olika verksamheter och affärssituation. Generellt ser vi en positiv effekt av våra digitala- och affärsutvecklande investeringar. Det är vår ambition att fortsätta på inslagen väg samtidigt som vi nu kan kapitalisera på de investeringar som har gjorts.

Vår grupp består av mindre rese- och eventföretag som snabbt kan ställa om och utveckla den typ av produkter som våra kunder efterfrågar.”

Fullständig rapport bifogas:

Bokslutskommuniké 2019

Kontaktuppgifter:

Niklas Fagerstrand – Unlimited Travel Group
Tillförordnad VD
+46 (0) 70 821 31 51 | niklas.fagerstrand@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.00 CET.