Bokslutskommuniké 2018

OKTOBER – DECEMBER 2018
• Omsättningen uppgick till 206,2 mkr (147,7 mkr oktober – december 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 19,1 (22,2) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,7 (8,4) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,11 (1,12) kr

JANUARI – DECEMBER 2018
• Omsättningen uppgick till 667,0 mkr (469,3 mkr januari – december 2017)
• Bruttomarginalen uppgick till 19,3 (20,0) procent
• Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 11,7 (11,4) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 1,05¹⁾ (1,72) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN
• Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) har anställts med eget delägarskap i bolaget på 49 procent från 2019.
• Verksamheten för Unlimited Travel Production förs över till Specialresor för att säkra en mer kostnadseffektiv leverans.
• En osäker fordran hos PolarQuest har reserverats. Konkret dialog pågår med förhoppning att den regleras.
• Koncernen har genomfört en större kombinerad print- och digital kampanj för att lyfta kännedomen av alla dotterbolag och koncernen som helhet
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,53 kr per aktie inom ramen för fastslagen utdelningspolicy.

Ur VD:s kommentar
”Koncernen har haft en stark försäljningsökning under 2018 men tillväxten har varit på bekostnad av lägre marginaler. Bokningsläget inför 2019 är bättre än föregående år vilket ger oss möjlighet till fortsatt utveckling.

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 206,2 mkr jämfört med 147,7 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 3,7 mkr (8,4 mkr). Ackumulerat uppgår omsättningen per den sista december till 667,0 mkr jämfört med 469,3 mkr samma period 2017. EBITA ackumulerat uppgår till 11,7 mkr (11,4 mkr). I 2017 års EBITA inkluderas en resultatandel från tidigare intresseföretaget Eventyr på 2,5 mkr.

Under kvartalet har vi drabbats av ett antal negativa effekter (inklusive valuta) som kortsiktigt påverkat bruttomarginalen. I syfte att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft har vi också tagit ett antal kortsiktiga kostnader.

Den 31 januari 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2019 till 369,4 mkr, vilket är 22,5 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större ”engångsbokning” är bokningsläget inför 2019 per den 31 januari 2019 cirka 52,9 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt förstärkning av personalstyrkan.”

Fullständig rapport bifogas:

Bokslutskommuniké 2018

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.00 CET.